| Thể thức và lịch thi đấu ở vòng loại online

Số lượng đội đăng ký tối đa 176
Số lượng đội/Group 16
Số lượng group 11
Số trận thi đấu/group 12
Số trận thi đấu/ngày 6
Chế độ thi đấu TPP
Thể thức thi đấu Online

Chia class thi đấu

Class A Class B Class C Class D
Group 1 Group 4 Group 7 Group 10
Group 2 Group 5 Group 8 Group 11
Group 3 Group 6 Group 9

Lịch thi đấu mỗi ngày

10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08
Class A Class A Class B Class B Class C Class C Class D Class D
Class A Class A Class B Class B Class C Class C Class D Class D
Class A Class A Class B Class B Class C Class C Class D Class D
Class A Class A Class B Class B Class C Class C Class D Class D
Class A Class A Class B Class B Class C Class C Class D Class D
Class A Class A Class B Class B Class C Class C Class D Class D

Chi tiết các trận đấu mỗi ngày

TRẬN BẮT ĐẦU KẾT THÚC KÉO DÀI BẢN ĐỒ
1 17:00 17:30 30 Vikendi
2 17:45 18:15 30 Sanhok
3 18:30 19:00 30 Erangel
4 19:15 19:45 30 Erangel
5 20:00 20:30 30 Vikendi
6 20:45 21:15 30 Miramar

Cách thức tính điểm trong một trận đấu

Xếp hạng Điểm
1 30
2 22
3 19
4 16
5 14
6 12
7 10
8 8
9 7
10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1
16 0
Điểm tiêu diệt 1

| Kết quả thi đấu online

| Thể thức và lịch thi đấu ở vòng chung kết offline

Số lượng đội 16
Số lượng trận đấu 12
Số ngày thi đấu 2
Chế độ thi đấu TPP
Thể thức thi đấu Offline

Lịch thi đấu ngày 24/8

TRẬN BẮT ĐẦU KẾT THÚC KÉO DÀI BẢN ĐỒ
1 14:00 15:30 60 Vikendi
2 15:00 16:00 60 Erangel
3 16:10 17:10 60 Vikendi
4 17:10 18:10 60 Sanhok
5 18:20 19:20 60 Miramar
6 19:20 20:20 60 Erangel

Lịch thi đấu ngày 25/8

TRẬN BẮT ĐẦU KẾT THÚC KÉO DÀI BẢN ĐỒ
1 14:00 15:30 60 Vikendi
2 15:00 16:00 60 Erangel
3 16:10 17:10 60 Vikendi
4 17:10 18:10 60 Sanhok
5 18:20 19:20 60 Miramar
6 19:20 20:20 60 Erangel

Cách thức tính điểm trong một trận đấu

Xếp hạng Điểm
1 30
2 22
3 19
4 16
5 14
6 12
7 10
8 8
9 7
10 6
11 5
12 4
13 3
14 2
15 1
16 0
Điểm tiêu diệt 1

| Kết quả thi đấu

Đang cập nhật

Chưa đến thời gian đăng ký.
Squad up và quay lại vào 01.08.2019